เครื่องคำนวณอากรขาเข้า 

by goimport
อากรขาเข้า

เครื่องคำนวณอากรขาเข้า 

เครื่องคำนวณอากรขาเข้า เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยสหภาพยุโรปซึ่งสามารถใช้เพื่อคำนวณภาษีนำเข้า เครื่องคำนวณภาษีนำเข้าเรียกอีกอย่างว่า เครื่องคำนวณภาษีศุลกากร ตุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณจะต้องจ่ายภาษีเป็นจำนวนเท่าใดเมื่อมีการนำเข้าสินค้า เพื่อวางแผนว่าธุรกิจของคุณจะไม่ล้มละลาย 

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณคำนวณอากรขาเข้าและราคาโดยเพียงแค่ป้อนประเทศ และประเภทของสินค้าที่คุณจะนำเข้า ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการนำเข้านมผง 50 หน่วย จากประเทศนิวซีแลนด์ไปยังแอฟริกาใต้ เครื่องคำนวณอากรขาเข้านี้จะกำหนดใบเรียกเก็บเงินและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมนั้นช่วยให้ผู้คนสามารถคำนวณค่าธรรมเนียมอากรขาเข้าตามประเทศและสินค้าของพวกเขา และข้อมูลที่ได้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณสมบัติครอบคลุม ประกอบไปด้วยข้อมูลเหล่านี้

  • อัตราภาษีนำเข้าตามประเทศ
  • ประเทศต้นกำเนิด
  • เครื่องคำนวณภาษีนำเข้าตามประเภทรายการ
  • วิธีคำนวณอากรขาเข้าตามประเภทรายการ
  • ต้องจ่ายอากรขาเข้าต่อหน่วยเท่าไหร่
  • รายการสิ่งของที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

กรมศุลกากรได้กำหนดให้ใช้ราคา CIF เป็นเกณฑ์มาตราฐานในการ
คำนวนภาษีนำเข้าซึ่งมีสูตรในการคำนวณหาราคา C.I.F. ง่าย ๆ คือ

C.I.F. = ( Cost + Insurance + Freight )

  •  C = Cost (ต้นทุนสินค้า) : ราคาตามใบเสร็จ, ราคา F.O.B. จากใน Commercial Invoice หรือ PO
  •  I = Insurance (ค่าประกันภัย) : ตามจริง | กรณีไม่ได้ทำประกันภัย กำหนดให้ใช้อัตรา 1% จากราคา Cost
  •  F = Freight (ค่าขนส่ง) : สอบถามจาก Freight Forwarder, สายเรือ | หากไม่ทราบ กำหนดให้ใช้อัตรา 10% จาก Cost

อากรขาเข้าคืออะไร ?

อากรขาเข้า คือ การเก็บภาษีจากสินค้าที่นำมาใช้หรือบริโภคในราชอาณาจักร ซึ่งการคำนวณค่าภาษีให้คำนวณตามสภาพสินค้า ราคาสินค้า และพิกัดของอัตราศุลกากร ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต้องเสียภาษี ปกติเมื่อมีการเก็บอากรขาเข้า จะต้องมีการเก็บภาษีชนิดอื่นควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายต่างๆ และอากรขาเข้า ยังเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าเมื่อเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของสินค้าที่นำเข้า เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีนำเข้า ควรทำวิจัยล่วงหน้าและคำนวณจำนวนเงินที่คุณจะจ่ายก่อนที่จะซื้อของทางออนไลน์

การใช้งานเครื่องคำนวณอากรขาเข้าดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนในการขนส่งสินค้าได้ดีมากขึ้น ก่อนที่จะนำเข้าสินค้ามาขาย ภาษีนำเข้าเป็นต้นทุนและเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่มือใหม่ส่วนใหญ่ มักจะลืมคิดลงไปในต้นทุนรวม สุดท้ายก็จะมีปัญหาในการกำหนดราคาขาย ดังนั้นก่อนที่จะนำเข้าสินค้าอะไรก็ตามต้องลองหาต้นทุนตัวนี้ให้เจอก่อน ก่อนที่จะมีการนำเข้าสินค้าเพื่อมาประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป อย่าลืมติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ใน goimport

สิ่งที่คุณชอบ

Leave a Comment