ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า (IMPORT)

by goimport

การนำเข้า

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า (IMPORT)

ปัจจุบันสำหรับการนำเข้าสินค้าผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า เช่น กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ เป็นต้น ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน บทความนี้จะแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ไปอ่านกันเลยค่ะ goimport

เอกสารการนำเข้าสินค้าผ่านกรมศุลกากร 

1. ใบขนสินค้าขาเข้า
2. ใบตราส่งสินค้า
3. บัญชีราคาสินค้า
4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
6. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร)
7. เอกสารอื่น ๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

หลังจากนั้นสามารถดำเนินการภายใต้ระบบการนำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษแต่อย่างใด

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

การโอนถ่ายหรือยื่นข้อมูลใบขนสินค้า

สำหรับการนำเข้าสินค้าผู้นำเข้าจะต้องบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ของทุก ๆ รายการเข้าไปในผ่านทางระบบ Service Counter ซึ่งโปรแกรมนี้จะแปลงข้อมูลบัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าให้อัตโนมัติ เมื่อกรมศุลกากรได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นในใบขนส่งสินค้า เพื่อตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทุกอย่าง ถ้าหากมีการพบว่าข้อมูลที่เรากรอกไปนั้นยังมีข้อผิดพลาด ทางกรมศุลกากรก็จะแจ้งข้อมูลเหล่านั้นกลับมา เพื่อให้เราได้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อส่งไปให้กับทางกรมศุลกากรใหม่อีกครั้ง เมื่อพบว่าข้อมูลของเราถูกต้องครบถ้วนแล้ว กรมศุลกากรจะออกใบเลขที่ขนสินค้าขาเข้าให้กับผู้ยื่น

การตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้านี้จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างละเอียดที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ โดยดูจากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ยื่นให้กับกรมศุลกากร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทใบขนสินค้าขาเข้าที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) โดยนำใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่นำเข้าสินค้านั้น

2. ประเภทใบขนสินค้าขาเข้าไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สามารถนำใบขนสินค้าขาเข้าไปชำระภาษีอากรและวางประกันที่เกี่ยวข้อง สามารถชำระได้ที่กรมศุลกากร ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจะชำระที่ธนาคาร 

การตรวจและการปล่อยสินค้า

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การปล่อยสินค้าที่จะถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ท่าเรือ เมื่อผ่านการชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ข้อมูลของสินค้าจะถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างอีกครั้ง พร้อมทั้งผ่านการเปิดตรวจและไม่เปิดตรวจ หลังจากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สถานะการปล่อยสินค้าจะถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ท่าเรือที่ได้กำหนดไว้ สุดท้ายก็สามารถนำเข้าสินค้าได้

ความสะดวกสบายในการนำเข้าสินค้าในปัจจุบัน ในกรณีที่ไม่ต้องการพบกับความยุ่งยากทั้งหลายมีบริษัทขนส่งสินค้ามากมายให้เลือกใช้บริการ จะมีราคาแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของการขนส่ง เช่น คิดจากระยะทาง หรือคิดจากน้ำหนักของสินค้า เป็นต้น

ผู้สนับสนุน ล็อตโต้สด

สิ่งที่คุณชอบ

Leave a Comment